Get Adobe Flash player

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานการปฏิบัติงาน

QR-Code nongkula

ป้ายโฆษณา
Home
alt   โรงเรียนบ้านหนองกุลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุบาล ๒"บัณฑิตน้อย" ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ปกครองให้เกียรติมาร่วมความยินดีเป็นจำนวนมาก   และมอบเกียรติบัตรขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่มาอำนวยความสะดวกด้านจราจรและความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครองในปีการศึกษาที่ผ่านมา>>>ภาพกิจกรรม
 
alt        ผอ.วิรัช  พานซ้าย นำคณะครู นักเรียน ออกเยี่ยมนักเรียนตามบ้าน และช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตลอดจนสร้างห้องน้ำให้แก่บ้าน ด.ช.สันติภาพ มะยมหิน ที่มีสภาพเดิมที่ทรุดโทรมโดยนำเงินกองทุน "หนึ่งเหรียญเพียรทำดี"มาสนับสนุนครั้งนี้>>>ภาพกิจกรรม
 

alt           ผอ.วิรัช  พานซ้าย นำนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกุลา เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา  ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗>>>ภาพกิจกรรม

 

alt          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนที่ ๑๐ บึงกอก-หนองกุลา ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนิคมบางระกำ ๘ (หนองปลวก) วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗>>>ภาพกิจกรรม

 
alt           ผอ.วิรัช  พานซ้าย นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๗๗ คน พร้อมบุคลากร ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗>>>ภาพกิจกรรม
 
alt     เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี(เรียนร่วม) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  โดยมีคุณครูอุบลรัตน์  หาแก้ว เป็นครูผู้ฝีกสอน>>>ภาพกิจกรรม
 
alt       เด็กหญิงวริศรา  สายทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้น ป.๔-๖ และเด็กหญิงตุ๊กตา  แตงอ่อน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับ ป.๑-๓ และเด็กหญิงวรรณภากร  จันทะคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดวาดภาพระบายสี ในงานไหว้หลวงพ่ออินทร์  กินปลา ชมหมาบางแก้ว งานประเพณีประจำปีอำเภอบางระกำ วันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางระกำ>>>ภาพกิจกรรม
 

ผู้บริหารโรงเรียน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา